4e, 5e en 6e leerjaar, zuster Magda,Vrije Gesubsidieerde Meisjesschool, Lindedreef 18

1950-1951 klasfoto 4e+5e+6e leerjaar zuster Magda,Vrije Gesubsidieerde Meisjesschool, Lindedreef 18 -namen

1 Christiane De Cordt 10 Yvonne Dingenen 19 Maria Cautereels
2 Maria De Winter 11 (?) 20 Simone Block
3 Maria Jorens 12 Julienne Vermeulen 21 Maria Van Immerseel
4 Maria Mariën 13 Edmonda Wuyts 22 Lizette De Winter
5 Maria Mariën (Maria Pan) 14 Frieda Nauwelaerts 23 Roza Mortiers
6 Zuster Magda 15 Yvonne Moons 24 José Block
7 Wiske Peeters 16 Diane Puycke 25 Liliane Dierckx
8 Hilda Storms 17 Lynda Garrousse 26 Lydia Dries
9 Maria Wouters 18 Julia Huygen

 

1020 Jul. 20 17.52.png


6e, 7e en 8e leerjaar, Juul Wouters, Gemeentelijk Jongensschool, Halle Dorp

1552 Feb. 12 19.56

1 (???) 10 (???) 19 Jos De Winter
2 (???) 11 Jan Geysen 20 (???)
3 (???) 12 (???) 21 Marcel Moons
4 (???) 13 Willy Gysels 22 (???)
5 (???) 14 (???) 23 (???)
6 (???) 15 (???) 24 (???)
7 (???) 16 (???) 25 (???)
8 (???) 17 (???)  

1551 Feb. 12 19.55